top of page

TURVALLISUUS JA LAATU ENNEN KAIKKEA

 

Jos haluat onnistua kerralla ei ole itsestään selvää kenen kanssa teet yhteistyötä. Olemme jo vuosian ajan panostaneet toiminnassamme turvallisuuteen ja laatuun. Tämä on myös osa-alue jota kehitämme jatkuvasti sillä haluamme kehittää alaa sen toimintamalleineen entistä parempaan ja turvallisempaan suuntaan.

HSEQ
ISO 9001 word cloud concept on grey background.jpg
Ympäristö

Vastuullisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa päivittäistä työtämme. Paine Groupin tapaa toimia ohjaavat voimassa olevat lait ja säännökset, lupakäytännöt sekä sopimukset, joita olemme tehneet asiakkaidemme kanssa. Paine Groupin arvojen, eettisten sääntöjen ja toiminta-ohjeiden noudattaminen luo lisäarvoa sidos- ryhmillemme ja lisää houkuttelevuuttamme työnantajana. Toimimalla oikein kehitämme myös omaa työympäristöämme ja varmistamme sen jatkuvuutta.

Johtamisfilosofiamme pohjautuu LEAN ajatteluun. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.

Teknisesti toimintajärjestelmämme perustuu uusimpiin teknologioihin ja IT-alan ratkaisuihin.

Ympäristöllä on tärkeä rooli kaikessa Paine Groupin liiketoiminnassa. Paine Group noudattaa tiukasti ympäristölainsäädäntöä ja -säännöksiä. Paine Group on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla jatkuvasti ympäristötehokkuuttaan ja ehkäisemällä saastumista.

 

Meillä ympäristöasiat konkretisoituvat mm. seuraavalla tavalla:

  • Energian kulutuksen jatkuva mittaus ja kulutuksen vähentäminen mm. energiatehokkaisiin laitteisiin investoimalla

  • Vedenkulutuksen mittaaminen ja kulutuksen vähentäminen

  • Materiaalien käytön optimointi ja siten hävikin vähentäminen

  • Jätteiden määrän vähentäminen, kierrätys ja oikeaoppinen hävittäminen 

  • Kemikaalien käytön minimoiminen

  • Ympäristöystävällisten kemikaalien suosiminen

  • Vastuullisesti toimivien toimittajien käyttäminen

  • Kuljetuksista aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen

Kehitämme tätä osa-aluetta jatkuvasti sekä koulutamme henkilökuntaa ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. 

Valmistuksen laadunvalvonta

Paine Group Oy noudattaa laadunvalvonnassaan ISO 9000 -standardisarjan periaatteita.
Yrityksemme toiminta perustuu ISO 9001 -standardin mukaiseen toimintajärjestelmään, joka sisältää myös ISO 45001, ISO 14001, EN1090, ISO3834-2 ja PED standardien mukaiset toiminnot. Moduulin A2 mukaisia asennus-, korjaus- ja muutostöitä valvoo Dekra Industrial Oy.


Toimittamiemme palveluiden ja tuotteiden laatu perustuu henkilöstömme pitkään kokemukseen, asiantuntemukseen ja vahvoihin kumppanuus suhteisiin.


Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan aina käyttökohteen mukaisesti. Projektikohtaisen suunnittelun ja valvonnan ansiosta voimme varmistaa, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Asiakastyytyväisyys on aina keskeisessä osassa projektien ja hankkeiden läpi viemisessä.


Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme painelaitelain 1144/2016 mukaisia vaatimuksia. Paine Group Oy:llä on Dekra Industrial Oy:n kanssa sopimus Moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta.


Kaikki Paine Group Oy:n hitsaajat ovat sertifioitu, yhden tai usean prosessin mukaan (111, 141, 135, 138, 136). Hitsaajilla on PED:n mukaiset pätevyystodistukset, useille lisäaineryhmille. Paine Group Oy:llä on menetelmäkokeet yleisimpien perusmateriaalien lisäksi monille erikoismateriaaleille (esim. materiaaliryhmät 1, 5, 8 ja 10).


Tarvittaessa suoritamme menetelmäkokeet ja hitsaajan pätevyyskokeet asiakkaan vaatimuksen mukaisesti kolmannen osapuolen valvonnassa.


Hitsausohjeemme perustuvat edellä mainittuihin menetelmäkokeisiin. Näillä toimenpiteillä takaamme asiakkaille laadukkaan työntuloksen.

Työturvallisuus

Paine Groupin noudattaa ”ZERO INCIDENT” -strategiaa jonka tavoitteena on parantaa ja ylläpitää työturvallisuustasoa, jossa tapaturmia ei tapahtuisi lainkaan. Työturvallisuus ja siihen liittyvät asiat ovat yrityksen toiminnassa ensisijaisia asioita.

 

Tavoiteteen saavuttamiseksi yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut näihin ajatusmalleihin ja on mukana työturvallisuutta parantavien työtapojen noudattamisessa ja kehittämisessä. Yrityksen johto on omalta osaltaan sitoutuu parantamaan ja ylläpitämään työturvallisuuteen liittyviä asioita ja käsittelemään työturvallisuutta parantavat ehdotukset.

Käytännöntoimissa korostuvat myös käytettävien laitteiden oikeaoppinen käyttö, huolto ja tarkastukset ISO 9001 -standardin mukaisesti. Uudistamme myös konekantaa jatkuvasti jotta työntekeminen on mielekästä, tehokasta ja turvallista kaikissa tilanteissa. 

Sertifikaatti ISO 3834-2
Sertifikaatti Moduuli-A2
Sertifikaatti 1090-1.jpg
cemerkki.png
bottom of page